Takai Lab

Member

Professor Kazuyuki Takai
Research Associate  Yuya Miyake
Graduate Student Yangzhou Zhao
Takumi Yoshida
Ren Shiiba
Riku Suzuki
Shogo Mizutani
Kohei Yamazaki
Ryoga Shibata
UnderGraduate Hiroki Ogawa
Kotaro Shibata
Liken Setsu
Taisei Takasuka
Naoya Takase
Hideki Hamamoto
Haruka Murase